Dobro došli na stranicu Službe za pravne poslove i normativnu djelatnost IUS

Osnovna uloga Službe za pravne poslove i normativnu djelatnost Internacionalnog univerziteta u Sarajevu je pružanje pravnih savjeta organima upravljanja Univerziteta po pitanjima koja se tiču ​​tumačenja Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i drugim pitanjima iz domena domaćeg i inostranog zakonodavstva.

Služba također pruža pomoć akademskom i administrativnom osoblju, studentima i drugim službama unutar Univerziteta u razumijevanju i primjeni relevantnih zakonskih propisa i IUS normi koje su od značaja za njihov rad, odnosno studij na IUS-u.

Potencijalni studenti, kao i oni koji su zainteresovani za rad na nekoj od akademskih pozicija na Univerzitetu su dobrodošli da se obrate našoj službi sa pitanjima u vezi upisa na IUS, prijenosu ECTS bodova, priznanju stranih diploma, radu na univerzitetu ili o pitanjima vezanim za imenovanje u akademska zvanja, dobivanju radne dozvole odnosno studentske vize i drugim sličnim pravnim pitanjima.

Osim navedenog, Služba za pravne poslove i normativnu djelatnost je zadužena za analizu i izradu propisa Univerziteta, vodeći pri tome računa o ustavno-pravnim aktima Bosne i Hercegovine, najnovijim evropskim standardima i postojećoj pravnoj praksi i stavljajući akcenat na efikasnost u ostvarivanju ciljeva postavljenih od strane regulatornih tijela Univerziteta.

Služba za pravne poslove i normativnu djelatnost također vodi aktivnu ulogu u procesu izmjene i unaprijeđenja sistema visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevo i u Bosni i Hercegovini. U tom smislu, Univerzitet ima blisku saradnju sa domaćim institucijama na svim nivoima vlasti radi učešća u  procesu izrade zakonskih i podzakonskih akata.